Structuur

De hengelsportorganisatie
De overkoepelende organisatie voor de Nederlandse hengelsport is Sportvisserij Nederland. Deze is een vereniging die via 7 regionale federaties de lokale hengelsportverenigingen de aangesloten sportvissers overkoepelt. Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij.

Directe leden van Sportvisserij Nederland zijn de 7 regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties van vliegvissers (VNV), snoekvissers (SNB) en karpervissers (KSN). Zij vormen de algemene ledenvergadering die het beleid op hoofdlijnen en de begroting bepaalt.

Vanuit de ledenvergadering wordt een bestuur gekozen. Het bestuur van Sportvisserij Nederland bestaat uit de voorzitters van de 7 federaties en 4 onafhankelijke bestuursleden welke het dagelijks bestuur vormen. Dit bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Voor de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt Sportvisserij Nederland over een bureau met een aantal professionele medewerkers. Deze medewerkers zijn actief op het gebied van belangenbehartiging, vispas jeugd, handhaving, water- en visstandbeheer, voorlichting, promotie en wedstrijdorganisatie.

Uiteindelijk zijn het de aangesloten sportvissers die -getrapt via de door hen gekozen bestuurders van de hengelsportverenigingen, die op hun beurt weer de bestuurders van de federaties kiezen- bepalen welke activiteiten Sportvisserij Nederland moet uitvoeren. Het zijn ook de sportvissers die via een afdracht in hun vergunning Sportvisserij Nederland betalen voor de (inter)nationale belangenbehartiging. De landelijke organisaties van vliegvissers, snoekvissers en karpervissers vormen een spreekbuis voor hun specialismen.

De regionale / provinciale belangenbehartiging is de primaire taak van de federaties. Iedere federatie beschikt hiertoe ook over een klein bureau (1 tot 4 medewerkers).

De basis voor de hengelsport vormen de hengelsportverenigingen. Zij zorgen lokaal voor de werving en binding van sportvissers, promotie van de hengelsport, jeugdopleiding en sportvisseractiviteiten, belangenbehartiging, water- en visstandbeheer, huur van visrechten en uitgifte van vergunningen.

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij de European Anglers Alliance (EAA), een overkoepeling van hengelsportorganisaties uit 18 landen, die op Europees niveau de belangen van de sportvisserij behartigt.

Hengelsportfederatie Midden Nederland
Hengelsport Federatie Midden Nederland is de overkoepeling van 105 hengelsport-verenigingen,daarbij zijn ongeveer 40.000 sportvissers aangesloten. De federatie houdt zich bezig met belangenbehartiging van sportvisserijbelangen en ondersteuning van leden
Hengelsport Federatie Midden Nederland heeft een uitgestrekt gebied in het zuiden van Gelderland. Hierin vinden we verschillende watertypen: rivieren, kanalen, meanderende beken, recreatieplassen en polderwateren. De wateren zijn bevisbaar voor alle bij de federatie aangesloten leden met een VISpas en de bijbehorende Lijsten van Viswateren.
Activiteiten:
het huren van visrechten;
uitoefenen van controle en handhaving;
het oprichten en deelnemen aan van Visstand Beheer Commissies (VBC’s);
het bevorderen dat zoveel mogelijk sportvissers gebruik kunnen maken van de viswateren;
organiseren van wedstrijden;
belangenbehartiging sportvisserij;
advisering en ondersteuning van lidverenigingen;

Contactgegevens:

Het Vergun 26a
6931KD Westervoort
Tel. 026-3212045

Bezoekadres:
Het Vergun 26a
6931KD Westervoort

De structuur van de HSV De Rietvoorn Doetinchem
Gezien vanuit de landelijke structuur is De Rietvoorn aangesloten bij de Hengelsport Federatie Midden Nederland die op haar beurt weer aangesloten is bij de Sportvisserij Nederland.

Dan voor wat betreft de verenigingsstructuur van De Rietvoorn zelf. Zoals reeds eerder bekendgemaakt bestaat dit bestuur als een 9 mansformatie. Daarvoor is in de afgelopen tijd een nieuwe bestuursstructuur ontwikkeld waarin de taken van de afzonderlijke bestuursleden zijn vastgelegd. De structuur is zo gekozen dat er betere lijnen en een betere communicatie naar de diverse commissies kan plaatsvinden.

De gekozen structuur en de bijbehorende werkzaamheden staan hieronder beschreven.

 DE RIETVOORN DOETINCHEM
- Voorzitter Algehele coördinatie, lid dagelijks bestuur
Henk ten Broeke Tel. 06-20495133
Tevens beheercommissie visstand en viswater 

- Secretaris Beheer secretariaat, lid dagelijks bestuur
Willem Swaters Tel. 0314-333405
pr, mediapublicaties, externe contacten en afvaardigingen en voorkomende ad hoc taken.

- Leden administratie en vergunningen
Sportvisserij Nederland


- Digitale opmaak
webbeheerrietvoorn@gmail.com
Nieuwsbrief opmaak, websitebeheerder, 

- 2e Secretaris
Vacature

- Penningmeester Beheer financiën, lid dagelijks bestuur
Andre Dimmedal
Externe contacten en afvaardigingen en voorkomende ad hoc taken.

- 2e penningmeester en ledenadministrateur
Vacant

- Commissaris boot ligplaats en terrein.
Mark Knuevers
Beheer ligplaatsen, kraan en steiger, onderhoud gebouwen en terrein. 

- Commissaris Jeugdzaken
Commissie junioren
Ron Menting Tel. 06-55113936

- Algemene zaken
Maarten Holterman Tel. 06-23146295
Henk ten Broeke
Geen vaste taak, helpt bij ad hoc taken o.a. bij wedstrijden, secretariaat enz.

- Commissaris
Gert de Bruin 06-19374065
Wedstrijd- en activiteitencommissie

U ziet een breed pakket aan verantwoordelijkheden en taken die elk bestuurslid op zich neemt. 

Het is echter zeker niet de bedoeling dat de aangegeven onderwerpen star nageleefd dienen te worden maar dat deze structuur een handvat geeft om een werkbare situatie te creëren. Wel kunt u zo snel zien wie in bepaalde gevallen het beste aanspreekpunt voor overleg is.
Naast deze werkzaamheden zal als vast agenda-punt in de bestuursvergadering de verdeling van de werkzaamheden worden opgenomen.

Indien u vragen heeft of opmerkingen wilt plaatsen kan dit naast de jaarvergadering op elk te houden bestuursvergadering 30 minuten voor aanvang van die vergadering. De vergaderingen vinden normaliter plaats op elke 2e dinsdag van de maand. Omdat we heel soms moeten afwijken van die data kunt u het best vooraf even informeren bij een van de dagelijkse bestuursleden. De aanvang van de vergaderingen is altijd om 19.30 uur. 

Vanaf 19.00 uur is er te allen tijde één van de dagelijkse bestuursleden aanwezig op locatie aan de Stokhorstweg 4.

Het belangrijkste is echter dat niet de bestuursleden een goed lopende vereniging maken maar dat het juist de leden van de diverse commissies, de vele vrijwilligers en de "gewone' leden zijn die een vereniging kunnen laten floreren.