Reglement botenligplaats

Bij algeheel bestuursbesluit goedgekeurde versie d.d. 21 maart 2012


Reglement botenligplaats HSV De Rietvoorn Doetinchem
1. Bij uitgave van dit reglement vervallen alle eerdere reglementen.
2. De botensteiger is eigendom van het Waterschap RIJN EN IJSSEL. Het is ten strengste verboden om iets aan de steiger of de boot te bevestigen (binden, schroeven, boren, enz.).
3. De boten liggen met toestemming van het Waterschap RIJN EN IJSSEL aan de steiger en mogen niet langer zijn dan 4,5 meter.
4. De botenhouders en aankomende botenhouders moeten lid zijn van HSV de Rietvoorn te Doetinchem. Bij aanvaarding van de ligplaats, dient schriftelijk aan het bestuur te worden gemeld of men de boot deelt met een mede-eigenaar/gebruiker. Die kan als zodanig in de administratie wordt opgenomen nadat een bedrag van 10 euro extra voor administratiekosten is overgemaakt.
Aankomende boothouders die in aanmerking willen komen voor een vrijgekomen ligplaats, kunnen hiervoor in aanmerking komen middels inschrijving op de wachtlijst die in het bezit is van een door het bestuur aangewezen beheerder. Het inschrijfgeld voor de wachtlijst bedraagt 10 euro en dient direct te worden voldaan. Een vrijgekomen plaats wordt afhankelijk van de wachtlijst en de afmetingen van de boot, toegewezen door een besluit van het bestuur.
5. De botenhouder ontvangt een reglement betreffende de ligplaats. Per ligplaats wordt slechts één sleutel uitgegeven.
6. Ligplaatscontributie en verenigingscontributie moeten gelijktijdig worden voldaan zoals onderaan dit reglement is omschreven in de Aanvullende procedure ligplaatscontributie. Hiervan kan alleen afgeweken worden na een schriftelijke aanvraag bij de penningmeester en een besluit daarop door het bestuur.
7. De financiële zaken berusten bij de penningmeester.
8. De botenhouder betaalt éénmalig een bijdrage voor inschrijfkosten en sleutelgeld. Dit los van de ligplaatscontributie, welke ieder jaar wordt vastgesteld tijdens de algemene vergadering.
9. Aan de bootbezitter die aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt één sleutel van de toegangspoort tot de ligplaats verstrekt, die tevens toegang geeft tot de bergruimte en de motorenruimte. De ontvangen sleutel blijft eigendom van de vereniging. Deze ruimten mogen alleen gebruikt worden voor het opslaan van roeiriemen, steekstokken en buitenboordmotoren.
10. Bij het niet tijdig voldoen van de financiële verplichtingen, vóór 1 januari van ieder nieuw verenigingsjaar, vervallen alle rechten. Dit kan het verwijderen van de boot tot gevolg hebben op kosten van de botenhouder.
11. Bij iedere ligplaats behoort één opbergkast en men kan gebruik maken van de motorenruimte. Het gebruik van deze ruimte is op eigen risico. In deze ruimte mag niet worden gerookt en men dient schade aan het milieu te voorkomen.
12. Bij het binnen komen en verlaten van de ligplaats dient men het toegangshek en de bergruimte goed af te sluiten.
13. Bij zoekraken van de verstrekte sleutel wordt tegen kostprijs een nieuwe sleutel verstrekt. Ook deze nieuwe sleutel blijft eigendom van de vereniging.
14. De verantwoordelijkheid voor de botenligplaatsen berust bij het bestuur van onze vereniging. Het beheer en de dagelijkse leiding berust bij een door het bestuur aangesteld lid, die verantwoording schuldig is aan het bestuur. De botenbezitter is verplicht de aanwijzingen van deze door het bestuur aangewezen beheerder, direct en onvoorwaardelijk op te volgen.
15. Wanneer de bootbezitter geen gebruik meer maakt van de ligplaats is hij verplicht de verstrekte sleutel in te leveren. Het sleutelgeld krijgt hij terug.
16. Indien men 2 jaar geen gebruik maakt van de ligplaats, zonder toestemming van het bestuur, vervallen alle rechten en daarmee ook de ligplaats.
17. Wanneer een bootbezitter de boot verkoopt is dat zónder de ligplaats.
Uitzondering: Voor leden met een mede-eigenaar die gezamenlijk een boot bezitten gelden de volgende regels:
a. De mede-eigenaar/gebruiker is lid van HSV De Rietvoorn te Doetinchem, en staat ook als zodanig op de lijst (zie ook punt 4 van dit reglement). In dat geval kan de mede-eigenaar de ligplaats overnemen.
b. Bij overlijden van de eigenaar van de boot gaat de ligplaats indien gewenst over naar een familielid in eerste lijn, die wel lid moet zijn van HSV De Rietvoorn. De financiële afwikkeling zoals omschreven onder punt 8 van dit reglement blijft onverminderd van kracht
18. Alle leden van onze vereniging mogen op het terrein bij de ligplaats komen, ook de vrouw van een lid en zijn kinderen tot 15 jaar. De laatsten alleen onder begeleiding van het lid. Kinderen boven de 15 jaar behoren lid van onze vereniging te zijn.
19. Een bootbezitter die aan een ander lid (niet de mede-eigenaar) zijn sleutel van de ligplaats verstrekt om een keer met zijn boot te gaan vissen, moet rekening houden met het volgende: Dat lid mag de motorenruimten niet betreden en dient op de hoogte te zijn van dit reglement. Een uitzondering geldt voor zoons of dochters van de bootbezitter van 15 jaar of ouder, die lid zijn van onze vereniging.
20. De botenhouder is verplicht een reservesleutel van het slot waarmee de boot is vastgelegd, af te geven aan de vereniging. Daardoor kunnen bij calamiteiten direct maatregelen worden genomen. De sleutel blijft eigendom van het betreffend lid.
21. De boot dient, met een behoorlijke ketting en slot, uitsluitend aan de afmeerogen van de steiger te worden bevestigd.
22. De boot moet, wanneer deze niet is voorzien van een dekzeil, na regenbui(en) te worden leeggeschept om beschadiging aan de ligplaats en steiger te voorkomen. In geval van ernstige overtredingen hiervan zullen punt 32 en 36 in werking treden.
23. Het te water laten en het eruit halen van de boot mag uitsluitend door middel van de hefinstallatie. De bediening hiervan berust bij een door het bestuur aangewezen lid van de vereniging. De vereniging, HSV De Rietvoorn Doetinchem, is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade bij het te water laten of het eruit halen van de boot.
24. Bij onderhoud van de boot dient men verfblikken, poetslappen e.d. mee naar huis te nemen. In geval van ernstige overtreding hiervan zal punt 36 in werking treden.
25. De boten mogen na 30 april niet meer op het terrein liggen. Afwijkingen hiervan slechts in overleg met het bestuur.
26. Een lid die geen botenhouder is mag zich niet op de steiger begeven.
27. Vissen vanaf de steiger is niet toegestaan.
28. Het is niet toegestaan om enig voorwerp op de steiger achter te laten.
29. Restanten van aas en of voer mogen niet in de boot of opbergruimten achtergelaten worden.
30. De ligplaats mag niet gebruikt worden als kampeerplaats.
31. Op de ligplaats mag geen vuil of afval achtergelaten worden.
32. Veroorzaakte beschadigingen aan de ligplaats, steiger of aan de boot van een ander is voor rekening van de overtreder.
33. De boten en motoren liggen op of aan de ligplaats voor eigen risico.
34. Een ieder is verplicht zijn of haar boot in een goede staat te houden.
35. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Bij tussentijdse opzegging is er geen recht op restitutie van het liggeld of van een deel daarvan.
36. Aan alle punten van dit reglement zal stipt de hand worden gehouden en tegen overtreders zal streng worden opgetreden. Gemaakte kosten worden verhaald op de desbetreffende bootbezitter. Het kan het verwijderen van de boot tot gevolg hebben!
37. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur!

Aanvullende bepalingen
- In verband met de ligging van onze steiger dient men er zorg voor te dragen dat bewoners in de omgeving geen overlast ondervinden. Gebruik voor het opslaan van uw benzine in de loods goedgekeurde jerrycans met maximaal 10 liter inhoud.
- Bovenop de balken in de loods(en) mogen enkel en alleen de steekstokken worden opgeslagen.
- In de loods geldt een ROOKVERBOD.
- Bewaar nooit waardevolle spullen in uw bergruimte.

Schakel bij verdachte zaken direct het bestuur of de politie in.

Aanvullende procedure ligplaatscontributie
De contributie en het liggeld van de botenhouder moet vóór 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar op een van onze bankrekeningen staan.
Indien er betalingsproblemen dreigen moet de botenhouder tijdig een betalingsafspraak maken met de penningmeester, tenminste voor eind december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.
Indien er niets is vernomen krijgt de botenhouder tot 14 januari de gelegenheid e.e.a. te voldoen plus een jaarlijks door het bestuur vastgestelde extra verhoging van het liggeld en tevens een extra verhoging van de verenigingscontributie.
De boot kan indien nodig met ingang van 1 februari op kosten van de betreffende botenhouder uit het water worden gelicht. De ligplaats gaat vervolgens direct naar de eerstvolgende kandidaat op de wachtlijst.
De in gebreken gebleven botenhouder krijgt vanaf 1 februari tot 10 februari de tijd de boot op te halen en de sleutel in te leveren. Indien blijkt dat de botenhouder hieraan niet voldoet zal de boot op kosten van de botenhouder worden verwijderd. De vereniging kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

April 2012
Namens het bestuur:
Voorzitter: H. ten Broeke
Secretaris: G.T.M. Grob